Semalt hünärmeni: Owadan çorbany ulanyp, web sahypalaryndan ähli suratlary nädip çykarmaly

Teksti we suratlary internetden almagyň ähmiýeti, web gyryjylaryň köpüsi üçin gündelik işe öwrülýär. Web gyryjylara kömek etmek üçin ýewreý çemeleşmeler we usullar öňe sürüldi we onlaýn marketologlar webden peýdaly maglumatlary peýdaly formatlarda alyp bilerler.

Owadan çorba

Dürli web sahypalary we web sahypalary mazmuny dürli formatda görkezýärler, şol bir wagtyň özünde saýtlardan ähli suratlary çykarmak kyn mesele. Ine, owadan çorba girýär. Tehniki bilimleriň ýoklugy sebäpli käbir elektron söwda web sahypalarynyň eýeleri Programma programma interfeýsini (API) üpjün edip bilmeýärler.

Owadan çorba bilen, API ulanyp bolmaýan web sahypasyndan şekilleri alyp bilersiňiz. Gözel Çorba, XML we HTML resminamalaryny derňemek üçin ulanylýan Python bukjasy, şekil we mazmuny ýok etmek taslamalary üçin ýokary maslahat berilýär. Owadan Çorba kitaphanasy HTML web sahypalaryndan peýdaly maglumatlary almak üçin soňra ulanyljak bir agaç agajy döredýär.

Owadan çorbanyň amaly ulanylyşy

Web sahypalary, web sahypalaryndan köp mukdarda suratlary almagyň iň soňky çözgüdi. Dinamiki web sahypalary, ahyrky ulanyjylara API üpjün etmezlik bilen öz sahypalaryndan köp mukdarda surat çykarmagyny çäklendirýär. Şeýle ýagdaýlarda, Gözel Çorba göz öňünde tutulýan web gyrkyjy guraldyr. Bu kitaphana HTML formatda bar bolan şekil URL-lerini çalt gözden geçirip we derňäp boljak gurluşly maglumatlara çykarmak üçin işleýär.

Owadan çorba, web sahypasyndan şekilleri çykarmak üçin ulanylýan iň ajaýyp gurallaryň biridir. Sahypalardan şekilleri çykarmakdan başga-da, owadan çorba statiki we dinamiki web sahypalaryndan sanawlary, abzaslary we tablisalary aýyrmak üçin giňden ulanylýar. Bu Python kitaphanasy şeýle hem işlenip düzüldi:

  • Maksatly web sahypasynda tapylan ähli surat URL-lerini çykaryň
  • Webhli suratlary web sahypasyndan almak

Häzirki wagtda bs4 görnüşinde işleýän Gözel Çorba kitaphanasy Python-a girýän HTML analizatoryny aňsatlyk bilen goldaýar. Bu, web gyryjylara HTML-den şekilleri çykarmagyň üstünde işlemegi aňsatlaşdyrýar.

Owadan çorbany ulanyp, web sahypasyndan suratlary nädip çykarmaly

  • Ulgam paketini ulanyp, enjamyňyza owadan çorba kitaphanasyny guruň;
  • Jikme-jik bolmagy üçin web sahypaňyzy owadan çorba konstruktoryna geçiriň. Web sahypasyny açyk faýl tutawajynda ýa-da setirde geçirip bilersiňiz;
  • Web sahypa icunikoda, HTML bölümleri bolsa icunikod nyşanlaryna öwrüler;
  • Maksatly web sahypasy, soňra gözleýjini ulanyp, maksatly web sahypasyny derňär. BS4, XML derňewçisini ulanmak tabşyrylmasa, HTML derňewçisini ulanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň;

Beýleki kitaphanalardan tapawutlylykda, owadan çorba halaýan derňewçiňizi ulanmaga we web sahypasyndaky ähli suratlary çykarmaga mümkinçilik berýär. Bu Python kitaphanasy bilen diňe bir skript ýerine ýetirmek we belli bir web sahypasyndaky ähli suratlar çykarylanda tomaşa etmek. Şeýle hem, web çyzylan aýratynlyklaryňyza laýyk gelmek üçin Gözel Çorba parse agajyny gözläp, gezip we üýtgedip bilersiňiz.

Web mazmunyny dizaýn etmek we şekilleri we peýdaly maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan gurluşlardan aňsatlyk bilen peýdalanyp bilersiňiz. Owadan çorba bilen web gyrmak ABC ýaly aňsatlaşdy. Web sahypasyndan şekilleri çykarmak üçin bu Python kitaphanasyny enjamyňyza guruň.

send email